Comments

 1. Знакомства Fedal says:

  Arliculaliilc cel mai frecvcnt luxate sunt cele de la um5r, cot, degetul mare, degete, maxilarul inibrior gi genunchi. Arsurile se complici aclesea ca rrrmare a condiliilor care rezult{ clin distrugerea lesuturilor.

 1. Знакомства Gardashura says:

  Marcarea zonei de intervenfie: Efectuali manevra de axare a membrului fracturat nurnai daci se constat[ deforrtlarea cvidentl a menrbrului. Un accident grav il constituie iegirea globului ocular din orbita sa. Cdnd acordafi prirnul ajutor in arsuri chimice, nu utilizafi agenli chimici neutnalizan{i precum o[et, sifon sau alcool fdrf, avizul medicului! Fenonrentlle o. Facc pauza corespunzltoare pentru a permite lui R si efectueze o respirafie, dar ipi men{ine nr6inilc in aceeagi pozilie.

 1. Cum sa elimini durerea ?i umflarea articula?iei genunchiului Voodoogor says:

  Títulos relacionados. Procedali astfel: Monoildul de carbon rezultat din func[ionar-ea motoarelor cu combustie ,si gazele foiliate in silozuri gi depozitele dc ingr Sgdminte, sunt exemple de inkrcuire a oxigenului in aer'. De asemenea, o lezare suplimentarf, poate fi prodush ca urmare a unui prim-ajutor acordal in mod incorect. Stimuli durcroqi Este posibil ca in tirnpul exan-rinlrii sI se producri in mod neintenfionat o duler-e vlctrnrci r ircc. T pj"9:

 1. Знакомства Mikadal says:

  Pot si ajut? Aceastdmanevr[poateeliberacorpulstlain,permipnds6fie',extras''rlinguravictimeiincursul mlini' explortuii mind gi buricul cu cealaltl. Nu pierdefi timpul in cazul in care otrava nu poate fi identificati imediat. F' ig. Antebralul indoit la se fixeazi cu ajutorulinui baniaj triunghiular de pdnzf,alc 9. Fractura de hurnerus poate implica Ei articulalia umirului sau a cotului. Dacf, ajutorul rnedical poate fi acordat in scurt timp de la producerea accidentului, multe fracturi ale m6inilor necesiti numai sprijinirea acestora. Un accident grav il constituie iegirea globului ocular din orbita sa.

 1. Знакомства Mem says:

  Aplica{i un pansalnent gi un bandaj gi transportaf i victima la un serviciu rnedical slrecializat. Ei au ndoie de , i uror ,,,"ai",i i. Punefi mdinile pe spatele accidentatului, cu palmele pe aceeagi linie cu subsuoara sa qi rlsfira{i degetele; degetele mari trebuie si fie paralele cu coloana vertebralf, a accidentatului. Scopul primrrlui ajutor in sdngertrrile intcme este s[ previni gi str intdrzie instalarea sttrrii de 5oc 5i sA 8s;gurc asistenta medicali de specialitate c6t mai cur6nd.

 1. Знакомства Samuzuru says:

  Pot Ce nu trebuie flcut: Dnci qlohfil rjular nu ir fost globt'lui oculilr provoacJ in tinrp tr: Pentru a depisa simptomele care indicA existenp unei presiuni intracranienc, este foarte important c4 timp de ceteva orc dup[ comolia cerebralf, s{ se supraveghcze semnele vitale alc victimei pnecum gi reacfia ochilor la lumin6. Materialul de umpluturtr poate fi constituit din: Ele constituie o parte uanaltr a echipamentului ambulanlei. Veriticali iutotrleauna respilalia dupI deschiderea fiecven! O rani care penetreaz peretele poate permite aerului si intre direct in piept, ducdnd la.

 1. Cum sa elimini durerea ?i umflarea articula?iei genunchiului Kajilkis says:

  Membrui devlne palicl gi se ricepte treplat. O substan{d chimici sub forrnd de pudrii, cum ar fi varul, trebuie indepartatd prin periele. Ce se intirnpld dacl nu purta{i ochelari de protec{ie atunci chnd efectuafi operafii de polizerre, perforare, illiere sau agchiere lri materiale dui'e, casante? I 9i figura 7. Materialele de prim ajutor necesare pentru o pansamente, feqi qi comprese de tifon sterile; - Aplicafi bandajul suficierrt de strdns pentru a vi asigula cd sdngerarea este controlatf, sau ci imobilizarea este bine realizatd. I Arsuri chimice Unele pot fi folosite la aplicarea tracfiunii membrului inferior.

 1. Знакомства Mern says:

  I 2 ; in aceastf, situalie, sal'ratorii trebuie si apuce suplimentar brancarda cu cate u chingi, legatd de barele tdrgii gi trecutd apoi pe dupi gdtul lor. Traumatismele toracelui pot fi dcschlse sau inchlse.

 1. Знакомства Maramar says:

  Capul gi ceafa victimei trebuie s[ fie sprijinite in cursul asiguririi dispozitivului plutitor scAnduri spinalI lungd, a se vedea subcap. Ciupirca lobului urcchli. Verificafi-vd unul pe celdlalt pentru a descoperi semne de inghef sau de oboseal6 in exces. Tremuratul frisonul sonstituie efonul corpului de a genera clldura pentru a o inlocui pe cea care s-a pierdut la suprafafa corpului.

Speak Your Mind

*